Κοινωνική Δικτύωση

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ

Η επανένταξη όπως ορίζεται από τους Stiens και συν. «εκτείνεται πέρα από το άτομο: προάγει την πλήρη ένταξη και συμμετοχή του στο φυσικό και ψυχοκοινωνικό περιβάλλον».
Για το άτομο με αναπηρία, όπως η ΚΝΜ, η επανένταξη περιλαμβάνει την επανάκτηση προηγούμενων υπαρκτών ρόλων και σχέσεων και την ανάπτυξη νέων. Ακόμη και αν το άτομο που πρόσφατα ακολούθησε πρόγραμμα αποκατάστασης επιστρέψει στη διαμορφωμένη για αυτό οικία του ή στην ίδια θέση εργασίας ή καριέρας, η αξιοποίηση διαφορετικών πόρων και υπηρεσιών ή ακόμη και διαφορετικών «σφαιρών επιρροής», πιθανά δημιουργεί την ανάγκη για απροσδόκητες προσαρμογές σε μία κατά τα φαινόμενα «νέα» κοινότητα. Από την άλλη πλευρά, τα άτομα ενδέχεται στην πράξη να μετακομίσουν και γεωγραφικά. Η εύρεση ενός πιο κατάλληλου χώρου διαμονής, πιθανά σημαίνει μετακίνηση από μία οικεία γειτονιά σε μία καινούρια, διαφορετική ή άγνωστη στην ίδια πόλη, ή μετακίνηση σε μία εντελώς νέα περιοχή της χώρας. Με μία τέτοια μετακίνηση επέρχεται μία αλλαγή στο φυσικό όπως και στο συναισθηματικό κοινωνικό περιβάλλον.

Τα συστήματα υποστήριξης και οι διατιθέμενοι πόροι μπορεί να είναι διαφορετικά. Ανεξαρτήτως του πόσο έχει μεταβληθεί ή όχι το φυσικό του περιβάλλον και η γεωγραφία, η κοινωνική επανένταξη του ατόμου με μία προσφάτως αποκτηθείσα αναπηρία, θα εξαρτηθεί τόσο από την ικανότητα και τη θέλησή του να συμμετέχει σε μία νέα κοινωνία, όσο και από την ικανότητα και θέληση των πολιτών και των θεσμών της νέας κοινωνίας να υποστηρίξουν μία τέτοια επανένταξη. Ειδικές παρεμβάσεις για τη μεγιστοποίηση της κοινωνικής συμμετοχής είναι περιορισμένες. Έτσι, η δυνατότητα για μία πλήρη κοινωνική επανένταξη ενός ατόμου, συχνά χρησιμοποιείται για την εκτίμηση ευρύτερων πληθυσμών ατόμων με ΚΝΜ.

Η Διεθνής Ταξινόμηση της Λειτουργικότητας, της Αναπηρίας και της Υγείας (ICF) ταυτοποιεί έναν αριθμό τομέων που εξηγούν τη φύση και το ρόλο της συμμετοχής: εκμάθηση και εφαρμογή της γνώσης, γενικά καθήκοντα και απαιτήσεις, επικοινωνία, κινητικότητα, αυτοεξυπηρέτηση, οικογενειακή ζωή, διαπροσωπικές αλληλεπιδράσεις και σχέσεις, κοινωνική και πολιτική ζωή. Στην ICF, η δραστηριότητα ορίζεται ως «η εκτέλεση των εργασιών ή ενεργειών από ένα άτομο», ενώ η συμμετοχή ορίζεται ως «η συμμετοχή σε μια κατάσταση ζωής». Η επιρροή των προσωπικών παραγόντων, όπως τα ατομικά ενδιαφέροντα και ο τρόπος ζωής, έχουν μεν αναγνωρισθεί, αλλά δεν έχουν ταξινομηθεί. Η κοινωνική επανένταξη είναι μία παρόμοια δομή με τη συμμετοχή, όπως ορίζεται από το ICF.

Σύμφωνα με τον Dijkers “η κοινωνική επανένταξη μετά από ή με σωματική βλάβη ή αναπηρία είναι η απόκτηση ή επανάκτηση των κατάλληλων ρόλων ή δραστηριοτήτων που αναλογούν στην ηλικία, το φύλο και την κουλτούρα, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας ή αλληλεξάρτησης στη λήψη αποφάσεων και τις παραγωγικές συμπεριφορές που εκτελούνται ως μέρος των πολυδιάστατων σχέσεων με την οικογένεια, τους φίλους, και άλλους στα πλαίσια των ρυθμίσεων μιας κοινότητας». Στόχος της αποκατάστασης είναι να προωθήσει την ανάληψη ή την επανάκτηση των πολιτιστικά και αναπτυξιακά κατάλληλων κοινωνικών ρόλων μετά από τραυματισμό ή ασθένεια, και θα πρέπει να προωθήσει την πλήρη ένταξη και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στο φυσικό και ψυχοκοινωνικό περιβάλλον. Παρά το γεγονός ότι η συμμετοχή σε δραστηριότητες της κοινότητας συσχετίζεται έντονα με την υποκειμενική ποιότητα ζωής, η αποκατάσταση μετά από ΚΝΜ σήμερα συνήθως κατευθύνεται προς την ελαχιστοποίηση των λειτουργικών περιορισμών.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ