Συναισθηματική Προσαρμογή με ΚΝΜ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Μία κάκωση νωτιαίου μυελού (ΚΝΜ) συνεπάγεται όχι μόνο μία σειρά δυσλειτουργιών της κίνησης, της αίσθησης και του αυτόνομου νευρικού συστήματος, αλλά συχνά οδηγεί σε αλλαγές σωματικών λειτουργιών, όπως οι μετακινήσεις, το καρδιαγγειακό, η χρήση των χεριών κ.α. επηρεάζοντας την ποιότητα ζωής.

Από την άλλη πλευρά, τα άτομα με ΚΝΜ αντιμετωπίζουν τεράστιες προκλήσεις όσον αφορά στην προσαρμογή τους στις νέες φυσικές ικανότητες που έχουν μετά την κάκωση καθώς και στις αλλαγές που πιθανά αυτές επιφέρουν στον τρόπο ζωής, τις κοινωνικές σχέσεις και την κοινωνική ενσωμάτωση. Αυτές οι προκλήσεις αρχικά εμφανίζονται στο στάδιο της αποκατάστασης, συναντώνται όμως και κατά την επάνοδό τους στην κοινωνία, αλλά και εκ νέου όταν τα άτομα αυτά γηράσκουν με την αναπηρία τους. Κατά τις τελευταίες δεκαετίες οι εξελίξεις στην ιατρική φροντίδα επιτρέπουν στα άτομα με ΚΝΜ να επιβιώνουν από την αρχική βλάβη και να επιμηκύνουν το προσδόκιμο επιβίωσης μετά την ΚΝΜ.

Η αποκατάσταση επικεντρώνεται στις συνέπειες της κάκωσης, με στόχο να επιτρέψει στο άτομο με ΚΝΜ να καταστεί ένα δραστήριο και παραγωγικό μέλος της κοινωνίας, επαρκώς ενταγμένο σε αυτήν και με υψηλό βαθμό ικανοποίησης από την ποιότητα ζωής του. Η επανάκτηση εκ μέρους των ατόμων με ΚΝΜ του βέλτιστου επιπέδου λειτουργικότητας και συμμετοχής καθώς και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους, αποτελούν πρωταρχικούς στόχους του προγράμματος αποκατάστασης. Προσφάτως η ποιότητα ζωής αναγνωρίζεται ως ένα σημαντικό μέτρο της επιτυχίας των προγραμμάτων αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες.

Η έννοια της ποιότητας ζωής, όπως αυτή προτείνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), ορίζεται ως «η αντίληψη των ατόμων σε σχέση με τη θέση τους στη ζωή στο πλαίσιο του πολιτισμού και του συστήματος αξιών εντός του οποίου ζουν και σε συνάρτηση με τους στόχους, τις προσδοκίες, τα πρότυπα και τις ανησυχίες τους». Όπως υπογραμμίζεται από τους Glass et al. η ποιότητα ζωής μπορεί να περιγραφεί ως μία εκτίμηση της ευτυχίας ή της ικανοποίησης στις αντικειμενικές και υποκειμενικές πλευρές της ζωής, που είναι σημαντικές για ένα άτομο.

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ